Ako sa stať členom

Členom asociácie sa môže stať člen profesionálnej alebo dobrovoľnej stráže prírody, ako aj iná osoba, ktorá má oprávnenia stráže prírody.

Pri splnení podmienok daných stanovami organizácie (základnou podmienkou je byť členom profesionálnej alebo dobrovoľnej stráže prírody alebo byť osobou, ktorá má oprávnenia stráže prírody) záujemca vyplní prihlášku a pošle ju na adresu ASCHÚS. Člena dobrovoľnej stráže prírody odporúča garant – stávajúci člen ASCHÚS.

Výbor ASCHÚS posúdi žiadosť o prijatie za člena a odporučí alebo neodporučí jeho prijatie valnému zhromaždeniu. To následne uchádzača o členstvo na základe hlasovania prijme alebo neprijme za riadneho člena ASCHÚS

Práva a povinnosti členov :
– právo voliť a byť volený do orgánov asociácie
– právo podávať návrhy a pripomienky
– byť informovaný o rozhodnutiach valného zhromaždenia členov, výboru asociácie a kontrolóra, ako aj o akciách poriadaných asociáciou
– platiť členské príspevky do konca kalendárneho roka
– dodržiavať stanovy asociácie, etický kódex strážcu, organizačný poriadok a platné uznesenia
– svojou činnosťou napomáhať poslaniu asociácie

Comments are closed.