Asociácia strážcov chránených území Slovenska

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) je dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a dobrovoľných členov stráže prírody. Úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany prírody a pod.

ASCHÚS je riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger Federation – IRF) a Európskej federácie strážcov (European Ranger Federation – ERF).

Poslaním asociácie je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich stretávanie s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť prácu svojich členov pri výkone povolania a sústavne prispievať k odbornému rastu. Výchovnou a osvetovou činnosťou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia obyvateľstva SR. Realizovať projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a rozvoj členskej základne organizácie.

Členom asociácie sa môže stať profesionálny pracovník štátnej ochrany prírody a dobrovoľný člen stráže prírody. Členom sa môžu stať aj organizácie, spolky a skupiny, ktoré podporujú rozvoj a činnosť asociácie. Jednou z povinností členov je dodržiavať etický kódex strážcu.

Poslanie, ciele, orgány, štruktúru a ďalšie náležitosti organizácie sú zadefinované v Stanovách. Aktuálne znenie bolo schválené MV SR 5.10.2020 a sú v ňom zapracované zmeny prijaté valným zhromaždením 10.72020.

Comments are closed.