Stráž prírody

 


Čo je to stráž prírody a akú má úlohu?

Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny vrátane informačnej a výchovnovzdelávacej činnosti

Stráž prírody sa člení na profesionálnu stráž prírody a dobrovoľnú stráž prírody


Kto je člen profesionálnej a kto dobrovoľnej stráže prírody?

Člen profesionálnej stráže prírody je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je kontrolovať dodržiavanie platných predpisov na ochranu prírody a krajiny, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o hraničné značenie chráneného územia. Spolupracuje s orgánmi ochrany prírody (Slovenskou inšpekciou životného prostredia, okresnými úradmi, obecnými úradmi), Policajným zborom SR, vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach pri ochrane jeho zvereného územia. Jeho veľmi dôležitou úlohou je environmentálna výchova a to priamo v teréne alebo na školách. V rámci tejto výchovy sprevádza aj exkurzie. Jeho oprávnenia sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky.

Člen dobrovoľnej stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník člena profesionálnej stráže prírody a Štátnej ochrany prírody SR, ktorá koordinuje jeho činnosť. Svoju činnosť vykonáva v rámci svojho voľna preto, lebo mu nie je ľahostajný stav prírody a chce jej pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako člen profesionálnej stráže prírody, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov na ochranu prírody a krajiny a environmentálnu výchovu v teréne.

Člen profesionálnej stráže prírody a člen dobrovoľnej stráže prírody sú tí, ktorí vám vždy a všade ochotne poradia a v prípade núdze pomôžu.


Ako ich spoznáte?

Člen profesionálnej alebo dobrovoľnej stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody, ako aj ústnym vyhlásením „stráž prírody” a na požiadanie aj preukazom člena stráže prírody. Člen stráže prírody pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk. Na požiadanie ukáže iba na nahliadnutie ich prednú stranu. Pritom nie je povinný oznámiť svoje meno ani priezvisko. Ak situácia nedovoľuje preukázať sa odznakom alebo preukazom, preukáže sa člen stráže prírody iba ústnym vyhlásením „stráž prírody”. Po uplynutí prekážky sa preukáže odznakom člena stráže prírody alebo preukazom člena stráže prírody.


Kto sa môže stať členom stráže prírody?

Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá

 • dosiahla vek najmenej 18 rokov,
 • je občanom Slovenskej republiky
 • je bezúhonná
 • je úplne spôsobilá na právne úkony,
 • je na výkon tejto funkcie zdravotne, psychicky a fyzicky spôsobilá,
 • je odborne spôsobilá
 • zložila sľub

Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody sa preukazuje vykonaním skúšky na úrade životného prostredia v sídle kraja pred komisiou, ktorú tvorí jeden zástupca okresného úradu v sídle kraja, jeden zástupca organizácie ochrany prírody a jeden zástupca územného útvaru Policajného zboru.

Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny, použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať


Členovia profesionálnej a dobrovoľnej stráže prírody sú oprávnení napríklad:

 • kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe
 • vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
 • vykonávať potrebné zisťovania
 • požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania zákona o ochrane prírody a krajiny
 • nazerať do príslušných dokladov
 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania
 • obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, bezodkladne ju odovzdať útvaru Policajného zboru
 • odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore so zákonom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu
 • odňať inú vec, ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore so zákonom alebo použitá na takéto konanie
 • ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní
 • použiť donucovacie prostriedky (obušok, putá, slzotvorné prostriedky, hmaty chvaty údery a kopy sebaobrany, služobný pes),
 • zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore so zákonom
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore so zákonom, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis
 • prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, aby opustila chránené územie
 • nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu, a použiť túto zbraň
  1. v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,
  2. pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chránených živočíchov,
  3. pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred odovzdaním útvaru Policajného zboru,
  4. pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo
  5. pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený odovzdať útvaru Policajného zboru
 • pred odovzdaním osoby útvaru Policajného zboru presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená, a zbraň jej odobrať
 • každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena stráže prírody, alebo strpieť výkon jeho oprávnení


Členovia profesionálnej a dobrovoľnej stráže prírody sú okrem iného povinní:

 • vykonávať kontrolu dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe
 • nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže prírody a na požiadanie sa preukázať preukazom člena stráže prírody
 • spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou
 • upovedomiť organizáciu ochrany prírody o ohrození záujmov chránených týmto zákonom
 • vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a jeho následkov a o svojom konaní bez zbytočného odkladu informovať organizáciu ochrany prírody
 • odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odobratú zbraň
 • oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom,
 • zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom
 • spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe
 • odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore so zákonom
 • spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného odkladu použitie donucovacích prostriedkov organizácii ochrany prírody
 • o použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkladu upovedomiť útvar Policajného zboru a okresný úrad v sídle kraja

Comments are closed.