Pre členov

 

V zmysle stanov orgánmi Asociácie sú:

valné zhromaždenie (VZ) členov – je najvyšším orgánom ASCHÚS, koná sa minimálne raz ročne. VZ je uznášaniaschopné pri prítomnosti nadpolovičnej účasti členov. O schválení návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
výbor asociácie – je päťčlenný a pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, hospodára a volených členov. Je volený na dobu troch rokov. V plnom rozsahu riadi činnosť ASCHÚS. Spravuje majetok ASCHÚS, chráni a presadzuje záujmy členov a informuje ich o činnosti ASCHÚS.

 

Comments are closed.