Rozlúčka s Vladom Vicianom

Ing. Vladimír Vician PhD. (10. 5. 1973 – 30. 1. 2022)

V nedeľu 30.1.2022 nás navždy opustil náš kolega člen dobrovoľnej stráže prírody a aj bývalý člen ASCHÚS Ing. Vladimír Vician.Ako člen DSP pôsobil na Poľane. O jeho činnosti a tvorbe sa môžeš  dozvedieť na stránke http://www.vladohora.sk/Rozlúčka s Vladom bude 3.2.2022 o 14:30 hodine na cintoríne vo Zvolene na Zlatom potoku.Rodine, príateľom a kolegom bude chýbať.

Vyštudoval SPU Nitra a postgraduálne štúdium absolvoval na FEE TU Zvolen. Pracoval ako vedecko-výskumný pracovník na FEE TU Zvolen v odbore ekológia krajiny. Predmetom jeho záujmu boli vybrané skupiny entomofauny, cicavce a vtáky. Od roku 1995 sa venoval fotografovaniu. Najskôr v rámci turistiky krajinárskej fotografii. Osobitne rád zachytával interiéry lesného spoločenstva. Neskôr sa zameral najmä na fotografovanie živočíchov, najmä z oblasť Poľany a Ipeľskej pahorkatiny. Jeho filozofia spočívala v zachytení prirodzeného správania voľne žijúcich živočíchov. Fotografiu nebral len ako nejaký obrázok. Je to súčasť celého procesu, ktorý zahŕňa pozorovanie, výskum a monitoring daného druhu, v konkrétnom čase a priestore. Okrem fotografií je stránka zameraná na články s odbornou problematikou voľne žijúcich živočíchov a ochranu prírody. Výraznou mierou sú zaznamenané zážitky.

ukážka z článku Veľké šelmy a my

V súčasnosti majú veľké šelmy v slovenských Karpatoch ešte relatívne vhodné ekologické podmienky. Do akej miery to tak aj ostane, bude v nemalej miere záležať aj od nás a všetko ukáže čas. Vplyv antropického tlaku je na populáciu medveďa, vlka a rysa veľký, preto sa ich populáciebudú i v budúcnosti zrejme  často hodnotiť. Je potrebné si uvedomiť, že tieto šelmy sem patria a akceptovať ich spôsob života, aj keď to možno prináša nové a nové problémy, ktoré sa budú musieť riešiť, ale vždy by sa mali  s takým finálnym efektom, aby to vyhovovalo všetkým a teda aj našim karpatským šelmám, čo si samozrejme bude vyžadovať zvýšené úsilie. Ochrana veľkých šeliem  sa musí  hodnotiť na základe ich nezastupiteľnosti tak v európskom, ako aj svetovom meradle. Príroda nie je niečo, s čím by sme sa mali zahrávať a vyvodzovať závery na základe našich modelov, ktoré nemusia byť vždy správne a často krát bývajú skreslené. Pochopiteľne, že je potrebné sa pridržiavať určitých metód, vylepšovať a zdokonaľovať ich, ale k celkovému hodnoteniu a manažmentu  by sme mali pristupovať  veľmi citlivo. Príroda  je vo svojej zložitosti veľmi jednoduchý systém, len my ho ťažko pochopíme. Chcel by som len vysloviť nádej, že trošku nad týmito vecami viacej pouvažujeme. Pevne verím, že budeme realizovať hospodársku činnosť takým spôsobom, aby v našej prírode mali nerušené podmienky pre svoju existenciu aj veľké šelmy.

zdroj textu a fotografií: www.vladohora.sk

Comments are closed.