Stanovisko k petícii Iniciatívy stráže prírody

V nedávnej dobe sa v elektronických médiách začala šíriť petícia Iniciatívy Stráže Prírody  „za zlepšenie činnosti dobrovoľnej stráže prírody“, ktorá poukazuje na nezákonné znenie interného predpisu Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP SR/527/2020 Smernica ku koordinácii členov dobrovoľnej stráže prírody, na ktorej tvorbe sa členovia ASCHÚS spolupodieľali.

So znením petície Asociácia strážcov chránených území Slovenska nesúhlasí a nestotožňuje sa s ním. Z tohto dôvodu zaslala na MŽP SR a  ŠOP SR nasledovné stanovisko:
ASCHÚS ako spoluautor Smernice, sa  nestotožňuje so znením Petície Iniciatívy Stráže Prírody a nevidí rozpor interného predpisu č. ŠOP SR/527/2020 Smernica ku koordinácii členov dobrovoľnej stráže prírody so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa názoru ASCHÚS je Smernica plne v súlade s činnosťami, ktoré má vykonávať ŠOP SR v zmysle § 65a, ods. 2, písm. z), za) a zb) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Petícia, ktorú zorganizovala Iniciatíva Stráže Prírody a ktorá bola rozposlaná všetkým profesionálnym strážcom  ŠOP SR a členom ASCHÚS, poukazuje na protizákonnosť a väčší rozsah povinností členov dobrovoľnej stráže prírody, ako ustanovuje  zákon  č. 543/2002 Z.z.. Avšak neuvádza žiadne konkrétne body, ktoré Smernici vytýka a považuje za protizákonné. Text petície je len vo všeobecnej rovine a svojím znením zavádza jej prípadných podporovateľov.
Autori petície na požiadavku ASCHÚS o vysvetlenie „protizákonnosti Smernice ŠOP SR č. 527/2020“ do dnešného dňa neodpovedali, t. j. neuviedli
v čom je Smernica protizákonná
čo je v Smernici  nad rámec povinností a oprávnení členov dobrovoľnej stráže prírody uvedených v § 76 – 76 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Ako odpoveď zaslali len prakticky nič nevysvetľujúci e-mail, v ktorom uviedli, že po vykonaní právnej analýzy svoje pripomienky predložia MŽP SR a potom ŠOP SR.
Zdôrazňujeme, že predpis č. ŠOP SR/527/2020 Smernica ku koordinácii členov dobrovoľnej stráže prírody je výslovne interný predpis ŠOP SR, ktorý upravuje činnosť koordinátorov stráže prírody  menovaných v jednotlivých organizačných jednotkách v rámci ŠOP SR, t. j. v jednotlivých národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Sú to zamestnanci ŠOP SR, ktorí  majú  vo svojej pracovnej náplni v rámci kompetenčného  územia  koordinovať a riadiť  členov  dobrovoľnej stráže prírody.
Záverom je potrebné uviesť, že Smernica prešla riadnym vnútroorganizačným schvaľovacím procesom a jej definitívne znenie je plne v kompetencii ŠOP SR.

Asociácia strážcov chránených území Slovenska si pokladá za povinnosť prezentovať toto stanovisko v záujme kvalitného výkonu strážnej služby v zmysle zákona verejne, ako aj osobne na pôde Ministerstva životného prostredia SR.

plné znenie listu na MŽP SR     

Comments are closed.