Právomoci strážcov v ČR

vyberáme z webstránky Asociace strážců přírody České republiky

 

Rozšíření pravomocí strážců od 1.1.2022

S Novým rokem vejde v platnost tzv. invazní novela zákona o ochraně přírody a krajiny ( zákon č. 364/2021 Sb.). Pro strážce je z ní nejpodstatnější rozšíření jejich pravomocí o možnost zastavovat v chráněných územích motorová vozidla, obytná vozidla, jiná vozidla ba i lodě :-). Zvídavější odkazujeme na článek J.Jelínkové v časopise Ochrana přírody 5/2021 https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/posileni-pravomoci-straze-prirody-a-lesni-straze-v-ramci-tzv-antiinvazni-novely/

Ačkoli zákon nepopisuje JAK to strážci mají dělat, je nasnadě, že by se měli řídit zásadami uvedenými v §79 odst.2 zákona č.361/200 Sb. o silničním provozu, tedy: ” Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby … dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího v ozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem.”

a dále platí že ( §79 odst.3) : “Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k o hrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích”

Comments are closed.