Z činnosti – CHKO Cerová vrchovina

Prehľad vybraných činností dobrovoľnej stráže prírody počas minulého roka v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

 

Stráž prírody Slovenskej republiky (ďalej len „Stráž prírody“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina plnila počas roka 2021 viaceré úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ako aj dodržiavania medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody vyplývajúcich zo smerníc a nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

K činnostiam zabezpečujúcich výkon Stráže prírody patril aj pravidelný monitoring stavu a zmien chránených území, mapovanie chránených druhov rastlín a živočíchov, ako aj informačná a výchovnovzdelávacia činnosť priamo v teréne, alebo v školských zariadeniach predprimárneho, základného a stredného typu vzdelávania s dodržiavaním všeobecne platných  nariadení ÚVZ SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou COVID-19 (odborné on-line prednášky).

V súčasnosti na Správe CHKO Cerová vrchovina pracujú 2 profesionálni strážcovia prírody a 15 dobrovoľných strážcov prírody, ktorí zabezpečujú strážnu službu priamo v CHKO Cerová vrchovina a v prerozdelených maloplošných chránených územiach. Dvaja kandidáti čakájú na preukázanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky.

celý článok TU

zdroj: Správa CHKO Cerová vrchovina

Comments are closed.