Z činnosti – NP Malá Fatra

Problematika voľného pohybu osôb v národnom parku

Kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a návštevného poriadku

Počas uplynulých dní prebehlo na území národného parku viacero kontrol dodržiavania zákona o ochrane prírody a návštevného poriadku, pričom boli zamerané najmä na vjazd a státie motorových vozidielna pohyb mimo turistických chodníkov.  Niektoré lokality v národnom parku sú stále v mysli verejnosti chápané ako miesta, kde sa môžu pohybovať voľne (napriek tomu, že návštevný poriadok je platný od roku 2005), prípadne, že zákazy vjazdov do dolín (aj keď sú na komunikáciách riadne označené) neplatia. Všetky prístupové cesty a komunikácie do chráneného územia sú označené, či už formou tabule zákazu vjazdu alebo tabuľou s označením „Národný park Malá Fatra“, čo znamená územie s vyšším stupňom ochrany. Zákaz vjazdu podľa zákona o ochrane prírody sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá (s výnimkou vozidiel vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemkov).

Medzi najviac opakované porušenia je možné zaradiť pohyb návštevníkov mimo vyznačený turistický chodník, respektíve mimo vyhradené lokality pre lyžovanie. Treba si uvedomiť, že voľným pohybom v území národného parku, bez ohľadu na ročné obdobie, ovplyvňujeme správanie zvierat v ich prostredí.

 

celý článok TU

zdroj: Správa NP Malá Fatra

Comments are closed.