Z činnosti výboru 11/2020

Stručne niekoľko informácií pre členov ASCHÚS

– dostali sme odpoveď na list adresovaný p. ministrovi životného prostredia, uverejňujeme v plnom znení

odpoved_mzp_202010

– istotne viacerých z vás zaujímajú skúšky členov stráže prírody – mali byť koncom novembra v elektronickej forme – každý by dostal na svoj mail prístupové údaje a po prihlásení by vyplnil test s určitým počtom otázok a v časovom limite. Toto sa ešte stále len pripravuje, ďalšie informácie k dnešnému dňu nemáme.

– novela vykonávacej vyhlášky 24/2003, ktorá upravuje formu, vzhľad ako preukazu tak aj odznaku je zatiaľ len v pripomienkovom konaní. Vydanie nových preukazov a odznakov v termíne stanovenom zákonom je teda nepravdepodobné. Predpokladáme, že ŠOP SR predĺži platnosť existujúcich preukazov u DSP o rok, a nový dostane ten, čo úspešne absolvuje skúšky.

– plán zorganizovať stretnutie ASCHUS v novembri, sa žiaľ pre koronu nenaplnil. Výbor pracuje na tom, aby to jarné stretnutie v budúcom roku naozaj bolo… ale to záleží od vývoja a prípadných nových protikoronových opatrení

– najbližšie stretnutie výboru bude 2.12.2020 o 10:00 na správe NP Slov. raj. V tento deň zároveň zabezpečíme registráciu ASCHÚS ako prijímateľa podielu z daní, tzv. 2%. Uvítame aktivitu členov pri získavaní poskytovateľov, najmä tých väčších.

– prezident a viceprezident ASCHÚS na stretnutí s novým GR ŠOP SR Ing. Karaskom, otvorili aj otázku vzájomnej spolupráce ASCHÚS a ŠOP SR a predložili na posúdenie návrh dohody o spolupráci. Dúfame, že odpoveď dostaneme čoskoro.

– na MV SR schválili nový štatút ASCHÚS, je uverejnený na tejto web stránke

Comments are closed.