Dohoda o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Asociácia strážcov chránených území Slovenska v roku, keď oslavuje svoje 25. narodeniny podpísala rámcovú dohodu o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA).

Žilinská univerzita v Žiline, ako jeden so svojich študijných programov, má aj odbor Stráž prírody. V tomto trojročnom štúdiu sa študenti vzdelávajú v praktických a teoretických zručnostiach, ktoré by ich mali pripraviť na povolanie strážcu a po záverečných skúškach získajú titul bakalár. Odbor sa začal vyučovať na popud prof. Mariána Janigu v priestoroch Ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine. Predmety, ktoré sa týkali praktického výkonu strážnej služby, určitú dobu externe vyučoval aj zástupca Asociácie chránených území Slovenska.

Na základe týchto skúseností s ASCHÚS, ale aj na základe našej doterajšej činnosti vo vzdelávaní strážcov, sme boli oslovení s ponukou, aby sme sa stali Autoritou z praxe pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania tohto odboru.

Ponuku Asociácia chránených území Slovenska prijala a dohoda o spolupráci bola podpísaná 15. 12. 2021. Za UNIZA ju parafoval rektor univerzity prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a za ASCHÚS jej prezident Mgr. Dan Harťanský.

Podpísanie dohody pociťujeme ako veľkú česť a ocenenie našej doterajšej práce pri vzdelávaní strážcov na Slovensku.

Dan Harťanský
prezident ASCHÚS

Comments are closed.