Podnet preverený

 

Nasledujúci text dokumentuje niekoľko zásadných skutočností vo výkone strážnej služby, najmä v dôslednom dodržiavaní zákonov (tak ochrany prírody a krajiny, ako aj zákona o priestupkoch, či zákona o zbraniach a strelive), ale tiež vnútroorganizačných predpisov, ako aj nevyhnutnej „byrokracie“, ktorá je často jediným dôkazovým materiálom pri preverovaní oprávnenosti zásahu, ako to bolo aj v tomto prípade na základe podnetu osoby, ktorá sa dopustila priestupku.
Zároveň je možné oceniť svedomitý prístup MŽP SR pri preverovaní podnetu a podrobné zdôvodnenie postupov v konaní strážnej služby.

Stanovisko prinášame v plnom znení (s vymazaním mena priestupcu) tak, ako bolo na vedomie zaslané Správe Národného parku Nízke Tatry.

Dobrý deň, vážená pani XXXX,
ďakujeme za Váš email z 9. augusta 2021 a zasielame stanovisko.

Váš podnet bol podrobne preverený oddelením kontroly Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len ŠOP SR), pričom postup členov stráže prírody bol vyhodnotený ako správny a primeraný a nebolo zistené žiadne porušenie zákonov platných na území Slovenskej republiky, ani interných predpisov ŠOP SR.

Strážnu službu v chránenom území s tretím stupňom ochrany na území Národného parku Nízke Tatry v lokalite Kráľova hoľa vykonávali dňa 24.7.2021 traja členovia stráže prírody, z toho jeden zamestnanec ŠOP SR – člen profesionálnej stráže prírody (organizačný útvar Správa NAPANT), ktorý bol vedúcim hliadky a koordinoval činnosť ďalších dvoch dobrovoľných členov stráže prírody. Strážna služba bola zameraná na zamedzenie a odhalenie páchania priestupkov a trestných činov proti životnému prostrediu a na monitoring prírody. Váš priestupok je zdokumentovaný v terénnom zápisníku člena stráže prírody ako vstup s bicyklom mimo cyklotrasu, t. j. porušenie § 14, ods. 1, písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o OPaK“), dňa 24.7.2021 v čase 13:45, pričom ako vykonané opatrenie je uvedené „napomenutie“.

Uvádzate, že nikto s Vami nespísal zápis o priestupku. Nakoľko bol priestupok riešený na mieste napomenutím a nie udelením pokuty, písomný záznam pre osobu, ktorá sa priestupku dopustila, sa v takomto prípade nevystavuje. Ďalej upozorňujete, že tabuľka označujúca zákaz vstupu s bicyklom v lokalite na hrebeni Kráľovej hole nie je dostatočne viditeľná. Zákaz vstupu s bicyklom mimo cyklotrasu je viditeľne vyznačený piktogramami na viacerých miestach, nachádzal sa aj približne vo vzdialenosti 300 metrov od miesta, kde Vás zastavili členovia stráže prírody.

Na mieste ste boli strážou prírody upozornená, akého priestupku ste sa dopustili, Vaše identifikačné údaje bol zaznamenané do databázy priestupkov, o čom ste boli informovaná a bolo Vám oznámené, že tieto údaje budú v databáze zaznačené po dobu piatich rokov. Uvedený postup je v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Uvádzate, že nikde na hrebeni Kráľovej hole sa nenachádza stojan na odkladanie bicyklov. ŠOP SR nezabezpečuje starostlivosť o predmetnú cyklotrasu a nie je ani vlastníkom pozemkov, na ktorých sa cyklotrasa nachádza. ŠOP SR je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona o OPaK, medzi úlohy v rámci hlavnej činnosti ŠOP SR nepatrí údržba cyklotrás.

Uvádzate, že členovia stráže prírody by mali radšej riešiť priestupky ľudí, ktorí ničia prírodu, robia hluk, zanechávajú odpadky – všetkými priestupkami, ktoré uvádzate, sa členovia stráže pravidelne zaoberajú. Z predmetného terénneho zápisníka členov stráže prírody zo dňa 24.7.2021 vyplýva, že v daný deň zaznamenala hliadka členov stráže prírody, ktorá vybavovala aj Váš priestupok, ďalších 24 porušení zákona o OPaK v chránenom území, a to najmä zber plodov, rastlín a húb, pohyb mimo turisticky značených trás, jazdu motorovým vozidlom, motocyklom a bicyklom.

Vo Vašom podnete ste upozornili na skutočnosť, že členovia stráže prírody nosia zbraň viditeľne, čo považujete za zastrašovanie. Preverením bolo zistené, že zbraň mal len profesionálny strážca, dvaja členovia dobrovoľnej stráže prírody neboli ozbrojení. Člen stráže prírody je oprávnený nosiť zbraň v zmysle § 75 ods. 1 písm. t) zákona o OPaK, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o SZaS“).  V konkrétnom čase mal uvedený zamestnanec zbraň prevzatú od ŠOP SR, o čom svedčí záznam v evidencii výdaja zbraní a streliva, plne v súlade s interným predpisom ŠOP SR o používaní zbraní a streliva, ktorý bol vydaný podľa § 35 ods. 1 písm. d) zákona SZaS. Na základe vyššie uvedného možno konštatovať, že konaním konkrétneho zamestnanca ŠOP SR, spočívajúcom vo „viditeľnom nosení zbrane“ nedošlo k porušeniu právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a samotné nosenie zbrane členom stráže prírody neskrytým spôsobom nemožno považovať za „zastrašovanie“, ale ho možno považovať za súčasť výkonu oprávnení člena stráže prírody.

Mrzí nás, že stretnutie s členmi stráže prírody vo Vás zanechalo nepríjemný pocit z pokazeného výletu. Členovia stráže prírody sa často pri riešení porušení zákona o OPaK ocitajú v konfliktných situáciách, a práve preto sa niekoľkrát ročne zúčastňujú školení členov stráže prírody, kde sú dôkladne poučení, ako presne majú postupovať voči osobám, ktoré sa dopúšťajú priestupkov a trestných činov proti životnému prostrediu. Členovia stráže prírody sú v zmysle § 126 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) verejnými činiteľmi, podieľajú sa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používajú pritom právomoc, ktorá im bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.

S pozdravom

Katarína Michalková
vedúca sekretariátu ministra | kancelária ministra

Comments are closed.